ماه: مهر ۱۳۹۴

پایداری ویتامین ها

ویتامین ها به عنوان مواد شیمیایی حیاتی و فعال بیولوژیکی درمحیط های فیزیکی و شیمیایی، کاملاً حساس می باشند. فرآیندهای غذایی که به منظور بهبود توزیع مواد مغذی و قابلیت هضم کربوهیدراتها انجام می گیرد اثرات مضری روی مواد مغذی ناپایدار از جمله ویتامین ها داشته به طوری که به راحتی اکسید خواهند شد. چندین […]