کنسانتره ۲/۵%(پایه)

             آنالیز کنسانتره ۲/۵%

     ۱۶۰۰                              Kcal/kg                انرژی قابل متابولیسم

   ۲۳                                        %                                  پروتئین خام

   ۷                                        %                                           کلسیم

 ۵/۲                                      %                                            فسفر

  ۲/۷                                      %                                           سدیم  

   ۳/۲                                      %                                        متیونین

۲/۵                                       %                                           لیزین

۵۰۰                                       gr                                          کولین

            میزان ویتامین ها و مواد معدنی موجود در هر ۵۰ کیلوگرم

Vit A     ۱۱۰۰۰ MIU                                      Mn         ۱۰۰ gr 

Vit D3    ۵۰۰۰ MIU                                     Zn          ۱۰۰ gr

Vit E         ۵۰ MIU                                      Fe         ۱۰۰ gr

Vit K3       ۲/۵ gr                                        Cu           ۱۰ gr

Vit B1       ۱/۵ gr                                          I          ۱/۳ gr

 Vit B2         ۶ gr                                         Se        ۰/۳ gr

Vit B3         ۱۰ gr

Vit B5        ۳۰ gr

Vit B6          ۲ gr

Vit B9          ۱ gr

Vit B12     ۲۰ mg

Vit H2      ۱۰۰ mg

BHT         ۱۲۵ gr