کنسانتره ۵% (ویژه)

آنالیز کنسانتره ۵%

     ۱۸۰۰                              Kcal/kg                انرژی قابل متابولیسم

   ۲۵                                        %                                  پروتئین خام

   ۸                                        %                                         کلسیم

 ۶                                       %                                           فسفر

  ۲/۷                                      %                                           سدیم  

۳/۵                                      %                                       متیونین

                             متیونین+سیستئین                   %                                       ۴                           

ترئونین                                         %                                     ۱/۲

۳                                       %                                           لیزین

۱۲۰۰                                     gr                                          کولین   

            میزان ویتامین ها و مواد معدنی موجود در هر ۵۰ کیلوگرم

Vit A     ۱۱۰۰۰ MIU                                      Mn         ۱۰۰ gr 

Vit D3    ۵۰۰۰ MIU                                     Zn          ۱۰۰ gr

Vit E         ۵۰ MIU                                      Fe         ۱۰۰ gr

Vit K3       ۲/۵ gr                                        Cu           ۱۰ gr

Vit B1       ۱/۵ gr                                          I          ۱/۳ gr

 Vit B2         ۶ gr                                         Se        ۰/۳ gr

Vit B3         ۱۰ gr

Vit B5        ۳۰ gr

Vit B6          ۲ gr

Vit B9          ۱ gr

Vit B12     ۲۰ mg

Vit H2      ۱۰۰ mg

BHT         ۱۲۵ gr